صفحه آرشیو

انتشارات

حضور انتشارات مجمع جهانی شیعه شناسی درنمایشگاه حوزوی استان خراسان

حضور انتشارات مجمع جهانی شیعه شناسی درنمایشگاه حوزوی استان خراسان حضور انتشارات مجمع جهانی شیعه شناسی در پنجمین نمایشگاه حوزوی و معارف اسلامی استان خراسان زمان بازدید. ۲۲ تا ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۸ الی ۱۸ مکان. مشهد حوزه علمیه ایت…