انتظار چیست، منتظر کیست؟     انتظار چیست، منتظر کیست؟ مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : انتظار چیست؟ منتظر کیست؟/ مولف واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران . مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۶٫ مشخصات ظاهری : ۶۱ ص. شابک : ۴۰۰۰ریال ؛ ۵۰۰۰ ریال چاپ سوم ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۰۵۴-۷: یادداشت : چاپ دوم. یادداشت […]