صفحه آرشیو

انما یخشی الله

انتقاد ناآگاهانه به علما

انتقاد ناآگاهانه به علما شیخ حسن فرزند مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که از فقهای بزرگ شیعه است می‌گوید: پدرم شب‌ها پس از اندک خوابی برمی خاست و تا هنگام نماز شب به مطالعه می‌پرداخت سپس تا سپیده صبح به نماز و مناجات و تضرع می‌پرداخت. شبی…