صفحه آرشیو

انواع تفاسیر

انواع تفاسیر

باورهاى کلامى ماتریدیان

درآمد ماتریدیه، فرقه کلامى نسبتاً بزرگى از اهل سنت و جماعت است که پایه گذار آن، ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدى سمرقندى تقسیم مى شوند که آغاز تأسیس هر دو فرقه به قرن چهارم هجرى بازمى گردد. ابوالحسن اشعرى (متوفاى ۳۲۶ق) پایه گذار مکتب…