اهل بیت علیهم السلام در نظر اهل سنت   اهل بیت مطرح شده در نظر اهل سنت چه کسانی هستند؟ پرسش لطفاً تنها بر طبق سنت و تفاسیر اهل سنت بفرمایید که اهل بیت مطرح شده در نظر آنان چه کسانی هستند؟ پاسخ اجمالی واژه “اهل البیت” دو بار در قرآن کریم ذکر شده است.[۱] […]