صفحه آرشیو

اهل تسنن ریشه صوفیه

گرایش تصوف به تشیع در ایران

گرایش تصوف به تشیع در ایران تصوف و تلاقی آن با تشیع در ایران در فاصله قرن پنجم تا قرن نهم هجری ایران در معرض یورشهای پی در پی بیگانگان قرار داشت. هجوم سلجوقیان در قرن پنجم، غزان بلخ در قرن ششم، مغولان در سده هفتم و تیمور در…