عنوان کتاب : عصمت از دیدگاه شیعه و اهل تسنن
مؤلف یا مترجم : فاطمه محقق
ناشر : آشیانه مهر
سال چاپ : اول ـ ۱۳۹۱