صفحه آرشیو

اهل حق و نصيريه

اهل حق و نصيريه

تولد و کودکى عیسى در دو انجیل غیر رسمى (۱)

نخست: انجیل یعقوب باب اول (۱) در تاریخ اسباط دوازده گانه اسرائیل مردى بسیار ثروتمند به نام یواخیم بود. او همه پیشکشى هاى خود به خداوند را دو برابر کرد، چون با خود گفت هر چه بر مال خود بیفزایم از آنِ همه مردم خواهد بود و پیشکشى که به خداوند…

تولد و کودکى عیسى در دو انجیل غیر رسمى (۳)

باب بیست و چهارم (۱) نزدیک به ساعت تحیت و احترام، کاهنان روانه شدند، اما زکریا نیامد که طبق عادت آنان را برکت دهد. و کاهنان در انتظار زکریا ایستادند تا از او با دعا استقبال کنند و خداى بلندمرتبه را تمجید کنند. (۲) اما چون آمدن…