صفحه آرشیو

اهل حق

اهل حق

اهل حق

اهل حق بمعنى مردان حق است، و آن يک مذهب باطنى است که معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران زندگى مى کنند. بعضى ديگر از فرق اسلام نيز مانند حروفى ها و متصوفه، خود را اهل حق يا حقيقت ناميده اند. اما اهل حق، بمعنى اخص نام گروهى است، که به ايشان با…