مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اهل حق

اهل حق

اهل حق بمعنى مردان حق است، و آن یک مذهب باطنى است که معتقدان آن بیشتر در مغرب ایران زندگى مى کنند. بعضى دیگر از

ادامه مطلب »