صفحه آرشیو

اهمیت مطالعه و کتابخوانی از نگاه قرآن

اهمیت مطالعه و کتابخوانی از نگاه قرآن

اهمیت مطالعه و کتابخوانی از نگاه قرآن پرسش در خصوص اهمیت مطالعه و کتاب‌خوانی از نگاه قرآن، اگر امکان دارد مطالبی را بفرمایید. پاسخ اجمالی کتاب و مطالعه آن به خودی خود شاید ارزشی نداشته، بلکه تنها به عنوان یک وسیله از وسائل…