صفحه آرشیو

اولین شاعر شیعی فارسی زبان

کسایی مروزی سراینده اولین مرثیه فارسی

کسایی مروزی سراینده اولین مرثیه فارسی مجدالدین ابوالحسن کسایی مروزی (۳۴۱- وفات بعد از ۳۹۰ق) از شاعران شیعی قرن چهارم و معاصر عهد سامانی و اوایل عهد غزنوی است که در مرو دیده به جهان گشود. وی نخستين شاعر شيعی مذهب زبان فارسی و همچنین…