مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اگر فرزندی گناه کند پای خودش است یا خداوند برای پدرش هم گناه مینویسد؟