اوضاع سیاسى اجتماعى ایران در زمان حمله مغول ابتدا موقعیت جغرافیایی ماوراءالنهر و خوارزم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر تاریخی و جغرافیایی لازم جهت بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خوارزمشاهیان و هجوم مغولان فراهم شود. سپس وضعیت فلات ایران به عنوان قطب بزرگ فرهنگ و تمدن در قرن هفتم از نظر جغرافیایی و […]

نام کتاب: ریشه های تاریخی تشیع در ایران
مولف: محمدعلی حاجیلو
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: ۱۳۸۶