نام کتاب: ریشه های تاریخی تشیع در ایران
مولف: محمدعلی حاجیلو
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: ۱۳۸۶