صفحه آرشیو

بازدید ها

بازدید از موسسه آموزش عالی دارالحکمه

بازدید از موسسه آموزش عالی دارالحکمه به دعوت دانشگاه دارالحکمه  دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی و همراهان از مجموعه آموزش عالی دارالحکمه در شهر مقدس قم بازدید کردند که گزارش تصویری آن تقدیم می گردد: