مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: باقرشریف

کتاب تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام

تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : قرشی، باقرشریف، – ۱۹۲۶
عنوان و نام پدیدآور : تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام/ تالیف باقرشریف قریشی؛ ترجمه محمدرضا عطائی
مشخصات نشر : [مشهد]: کنگره جهانی حضرت رضا(ع)، ۱۳۷۲٫
مشخصات ظاهری : ج ۲
فروست : (کنگره جهانی حضرت رضا(ع)؛ ۴۸، ۴۷)
شابک : بها:۱۳۰۰۰ریال(جلدگالینگور)،۱۱۵۰۰ریال(جلدشمیز) ؛ بها:۱۳۰۰۰ریال(جلدگالینگور)،۱۱۵۰۰ریال(جلدشمیز) ؛ بها:۱۳۰۰۰ریال(جلدگالینگور)،۱۱۵۰۰ریال(جلدشمیز) ؛ بها:۱۳۰۰۰ریال(جلدگالینگور)،۱۱۵۰۰ریال(جلدشمیز)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عنوان اصلی: حیاه الامام زین العابدین: دراسه و تحلیل.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : علی بن حسین(ع)، امام چهارم، ۹۴ – ۳۸ق. — سرگذشتنامه
شناسه افزوده : عطائی، محمدرضا، مترجم
شناسه افزوده : کنگره جهانی حضرت رضا(ع)
رده بندی کنگره : BP43/ق ۴ح ۹۰۴۱ ۱۳۷۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۴
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۴-۶۴۸۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد اول ؛ جلد دوم

ادامه مطلب »