صفحه آرشیو

با ذکر گفتن بسیار در تنهایی هایت رقت قلب بجوی.