با ذکر گفتن بسیار در تنهایی هایت رقت قلب بجوی. «تحف العقول/ص۲۸۵»