بخیل کسی است که در سلام کردن، بخل ورزد. تحف العقول، ص ۲۴۸