مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بدا

بداء

۱. مفهوم بداء بداء عبارت است از تغییر در قضا و قدر غیر حتمی. آموزه‌های مبتنی بر تقسیم قضا و قدر، به حتمی و غیرحتمی

ادامه مطلب »