صفحه آرشیو

بدرقه و همراهی فرشتگان برای نزول آیات و سوره‌های قرآن

بدرقه و همراهی فرشتگان برای نزول آیات و سوره‌های قرآن

بدرقه و همراهی فرشتگان برای نزول آیات و سوره‌های قرآن آیا برای نزول قرآن بر قلب پیامبر اسلام(ص)، فرشتگانی آیات و سوره‌ها را بدرقه و همراهی می‌کردند؟ پرسش آیا برای نزول قرآن بر قلب پیامبر اسلام(ص)، فرشتگانی آیات و سوره‌ها را…