صفحه آرشیو

بدعت

بدعت

پیوستگی خالق و مخلوق در بها گاوات گیا

سنت هندو، بهاگاوات گیتا را یکی از گرانبها ترین گنجینه های معنوی دانسته است که متقدمان و فرزانگان کهن از برای نسل های آینده به میراث گذاشته اند و مقام گیتا در همان ردیف اوپانیشادها و براهماسوتراها Brahma Sutra است و این سه را به اتفاق سه…