برخورد خشن امام حسین با شخص پرسشگر   خلاصه پرسش مروان بن حکم پرسشی از امام حسین(ع) مطرح کرد، اما با برخورد خشنی از امام مواجه شد که در نهایت به بیهوشی او انجامید! چرا امام چنین برخوردی با او داشت؟! پرسش در احتجاج از محمد سائب روایت شده است که مروان بن حکم به […]