صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

ابو حنیفه بنیانگذار مذهب حنفی

ابوحنیفه و طبقه اجتماعی او بیشتر منابع نام ابوحنیفه و اجداد او را چنین ذکر کردهاند: نعمان بن ثابت بن زوطی، میتوان گفت که منابع در نام ابوحنیفه اتفاق نظر دارند، به جز روایتی که خطیب بغدادی آن را آورده است اما در مورد جد او بیشتر منابع از آن…

تاریخچه مذهب حنبلی

مذهب حنبلى در قرن هشتم ابن حنبل، پیش از آن که در زمره پیشوایان فقهى به شمار رود، پیشواى در عقاید بود. اوج این درخشش در روزگار متوکل بود. مذهب کلامى ابن حنبل تا آن جا پیش رفت که مذهب همه حدیثگرایان در عقاید گشت. با ظهور مذهب کلامى اشعرى،…