صفحه آرشیو

بررسی امکان فهم پذیری قرآن

بررسی امکان فهم پذیری قرآن

بررسی امکان فهم پذیری قرآن یکی از مبانی نظری تفسیر، اصل فهم پذیری یا امکان عام فهم قرآن است. بدیهی است که تفسیر هر متنی فرع بر امکان فهم آن است، لذا بحث از امکان فهم، تقدم رتبی بر دیگر مبانی نظری تفسیر دارد و اثبات آن به منزله…