صفحه آرشیو

بررسی تحلیلی تبرک و شبهات پیرامون آن

بررسی تحلیلی تبرک و شبهات پیرامون آن

بررسی تحلیلی تبرک و شبهات پیرامون آن تبرک به صالحین و اخیار از امت و اماکن و مشاهد مقدسه و آثار وابسته به آنان، از ناحیه وهابیون به شدت انکار شده و آن را از مصادیق شرک شمرده اند و با کسانی که قصد تبرک جستن از آثار انبیا و صالحان را داشته…