صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

تاریخ اجمالی بنیان گذاران آیین سیکه

مقدمهآیین سیکه دینی نوظهور است که از پیدایش آن حدود پانصد سال می گذرد؛ اما علی رغم جوان بودنش، توانسته است حضوری پررنگ در مجامع جهانی و بین المللی داشته باشد، به ویژه در چند دهه ی اخیر که با تأسیس مؤسسات مختلف، سایت های اینترنتی، و نشر کتاب…