صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

پیامبرانی در محاق متون(۱)

مقدمه قرآن کریم در موارد متعددی به بازشناسی، تصحیح و احیای برخی آموزه ها و مفاهیم توحیدی و نیز حوادث و شخصیت های مهم تاریخ ادیان آسمانی پرداخته است که به تدریج در طول تاریخ دچار تحریف و انحراف گشته و یا به فراموشی سپرده شده اند. این دگرگونی…

پیامبرانی در محاق متون(۲)

بررسی تحلیلی- تطبیقی مفهوم و مصادیق اسباط در قرآن و عهدین ۴٫ اسباط در قرآن و تفاسیر واژه « اسباط» پنج بار در پنج آیه از چهار سوره قرآن آمده است. در آیه ۱۶۰ اعراف، که به صورت نکره آمده، مراد از آن تیره ها و گروه های دوازده گانه…