صفحه آرشیو

بررسی مساله تجسیم و بدا از نگاه شیعه

بررسی مساله تجسیم و بدا از نگاه شیعه

بررسی مساله تجسیم و بدا از نگاه شیعه تجسیم از جمله مسائل مورد اختلاف متکلمان مسأله تجسیم و جسمانیت خداوند است که اعتقاد به آن را به اهل حدیث و حشویه و وهابیون نسبت داده اند.ابن تیمیه در کتاب الفتاوی می گوید: آنچه که در قرآن و…