صفحه آرشیو

بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر تفسیر نادرست مفاهیم دینی که ناشی از عواملی چون بدفهمی یا غرض ورزی است، مشکلات و خطراتی جدی بر جامعه ی دین داران تحمیل می کند. برای جلوگیری از آسیب اعتقادی در اجتماع دینی، قبل از هر چیز نیازمند…