صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

روزشمار جریان بابیت و بهائیت

اشارهدر مجموعه مقالاتی که پیرامون بابیت و بهائیت تألیف می شوند، به تناسب مباحث گوناگون، فراوان به حوادث و رویدادهایی از تاریخ بابیت و بهائیت اشاره و استناد می شود که درک آن اشارات و مستندات، در گروه آشنایی خوانندگان عزیز با جایگاه و…

بهائیت؛ ریزشها و بحران های مداوم (۲)

(آشنایی با برخی از بابیان و بهائیان نادم و مستبصر) ۵-۲٫ ادیب مسعودیغلامعلی گودرزی بروجردی مشهور به «ادیب مسعودی»، از ادیبان و شاعران توانا و برجسته ی معاصر است که چندی از مبلغان مشهور و سرشناس فرقه ی ضاله ی بهائیت بود و سران آن برایش لوح…

پیشگویی های عجیب سران بهائیت راجع به روس تزاری!

وعده ها و پیشگوییهای سران بهائیت( که بسیاری از آنها نیز وارونه از کار در آمده) از موضوعات جالب و بعضاً خوشمزه ی تاریخی است که بررسی آن، ضمناً جنبه و نتیجه ی کلامی- اعتقادی دارد و صحت و سقم داعیه های به اصطلاح آسمانی رهبران این فرقه را…

پیوند دیرین و دیرپای حسینعلی بهاء با استعمار تزاری (۵)

۵ -۵٫ تحریف واقعیت در منابع بهائی (رجز خوانیهای بی بنیاد بهاء و اتباع وی)نویسندگان: رضا قریبی و هوشنگ عالی نسبدرخواستهای عاجزانه ی بهاء از سفیر فرانسه (گوبینو) و پادشاه آن کشور، و زنجموره های پیشوای بهائیت در زیر فشار دولت عثمانی را در سال…

پیوند دیرین و دیرپای حسینعلی بهاء با استعمار تزاری (۳)

۴- ۷٫ رفتن بهاء به زرگنده، پناهندگی به سفارت بود نه مهمانی فامیلی!برخی از منابع بهائی می کوشند رفتن «شتابزده ی » بهاء ( پس از ترور شاه و تعقیب و دستگیری بابیان توسط حکومت ایران) به خانه ی منشی سفارت روسیه در زرگنده ( محل ییلاقی سفارت روس)…

پیوند دیرین و دیرپای حسینعلی بهاء با استعمار تزاری (۱)

اشارهمنابع غیر بهائی، میرزا حسینعلی بهاء پیشوای بهائیان ( و نیز برادرش صبح ازل، پیشوای ازلیان) را به خبر چینی برای سفارت روسیه متهم می سازند. عبدالله بهرامی (از عناصر مشروطه خواه و دمکرات صدر مشروطه، و از صاحب منصبان عالی و وطن دوست نظمیه ی…

پیوند دیرین و دیرپای حسینعلی بهاء با استعمار تزاری (۲)

اقدام پرنس دالگوروکی برای نجات بهاء از حبس و اعدامچنانکه پیشتر گفتیم، اقدام پرنس دالگوروکی برای نجات جان حسینعلی بهاء از زندان ناصرالدین شاه و تشکر بهاء از تزار و سفیر وی، یکی از مهمترین شواهد و قرائن تاریخی دال بر پیوند آشکار میان بهائیت (…

پیوند دیرین و دیرپای حسینعلی بهاء با استعمار تزاری (۴)

۵٫ پرده ی دیگر از التجاء بهاء به بیگانگان (التجای رهبر بهائیت در تبعید عثمانی به سفرای خارجی)حمایت جدی و صریح سفیر روسیه ( دالگوروکی) از بهاء را دیدیم. از سخن عباس افندی که با اشاره به موضوع تبعید بهاء به عراق می گوید: «فَبِوَقتِها…

بابیت و بهائیت؛ نمای دور، نمای نزدیک (۱)

۱٫ رویداد عجیب و جنجال انگیزکشور اسلامی ایران، در قرن ۱۳ هجری (که اندکی پس از قرن ۱۹ میلادی آغاز شد) با رویدادهای تلخ و ناگواری رو به رو بود. در ابتدای این قرن، هم زمان با تأسیس سلسله ی قاجار، ایران (که در چند دهه هرج و مرج خونبار پس از…

بابیت و بهائیت؛ نمای دور، نمای نزدیک (۲)

ماجرای بدشت: رویدادی غریب و هنجارشکنپیش از این، در فصل: «آیتی که می خواست با "قتل عام" مسلمین، ایران را تسخیر کند!»، از تجمع جنجال انگیز بابیان در دشتِ بَدَشت سخن گفتیم و همانجا وعده دادیم که پیرامون این ماجرا سخن بگوییم. به ویژه آنکه آن…