صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (۱)

اشارهپژوهش هاى تطبیقى درباره دو دین اسلام و زرتشت، کارى است بیش و کم، بر زمینْ مانده. گفته هاى جانب دارانه و حُکم هاى کُلى گویانه، البته بسیارند; اما بیشتر، متأسفانه، ریشه به ناروادارى ها و برترى جویى ها مى رسانند تا این اصل بدیهى که همه…

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (۲)

۲٫ سرنوشتِ جهاندر هر دو روایتِ اسلامى و زرتشتى، فرارسیدنِ هنگامه اى پیش بینى شده است که در آن، «سانحه ازلى»، در سطحى کیهانى و با واقعه اى شگرف ـ و البته متناسب با کیفیتِ آن سانحه ـ پاسخ داده شده یا با تعبیرى دقیق تر به…

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (۳)

۵٫ برخاستنِ جسمامکان به هم پیوستنِ اجزاى پراکنده کالبدِ مردگان و برخاستن و زنده شدنِ دوباره آنان، موضوع مهمى در آخرت شناسىِ دو دین اسلام و زرتشت است: ۱٫۵٫ معاد جسمانى :در قرآن، آیات زیادى وجود دارد که محتواى هر یک، به قطعى بودنِ معاد…

آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى (۴)

۸٫ جایگاه عذاباز جایگاه عذاب و مجازات هاى آن در قرآن و متون دینىِ زرتشتى، به فراوانى یاد شده است که در مجموع، تفاوت هاى زیادى را نشان مى دهند: ۱٫۸ . جهنم :بنا به روایت اسلامى، جهنم اکنون نیز آماده است.(۱۳۲) قرآن از طبقات جهنم، به صراحت سخن…