برهان ذوالفقار
۱۴ دی ۱۳۹۶

برهان ذوالفقار (۲)     برهان ذوالفقار (۲) مشخصات کتاب: سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۵ عنوان و نام پدیدآور:برهان ذوالفقار (۲) : در رد نظریه یاوه اصول و مبانی دیالکتیک و اثبات خداشناسی و توحید عقلی/ عبدالله عصام رودسری. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۵٫ مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، […]