بستر تاریخی مفاهیم سیاسی -اجتماعی حادثه ی کربلا
مشخصات کتاب:
نویسنده: داداش نژاد، منصور
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۳۳
عناوین اصلی کتاب شامل:
چکیده؛ مقدمه؛ شیعه؛ دین علی، دین عثمان؛ سنت، بدعت؛ امام، وصی؛ ذریه؛ سمع و طاعه، عصیان و خروج؛ فتنه؛ ذمه و برائت ذمه؛ ثأر؛ نصر، خذلان؛ صله ی رحم، قطع رحم؛ نتیجه