بسیط و مرکب بودن نفس انسان و خلقت حضرت حوا خلاصه پرسش آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که ترکیب نفس چند درصدی نفس مرد و زن را بیان کند؟ پرسش آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که ترکیب نفس چند درصدی نفس مرد و زن را بیان کند؟ پاسخ اجمالی نفس انسان بسیط، غیر […]