صفحه آرشیو

بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری تاریخ تاسیس ۱۳۸۵ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انگشت اشاره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با فهم صحیح و درک ضرورت زمان و اذعان به…