بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری   تاریخ تاسیس ۱۳۸۵ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انگشت اشاره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با فهم صحیح و درک ضرورت زمان و اذعان به توان پاسخگوئی آثار و افکار استاد به نیاز زمانی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ طی جلسه شماره […]