بیشتر بودن جمعیت اهل سنت از شیعه   چرا اهل سنت بیشتر ازشیعه است و..؟ درباره علت کثرت جمعیت اهل تسنن توجه به چند نکته لازم است:: ۱- کثرت عدد هیچ ارتباط لزومى با حقانیت ندارد. عین همین سؤال را مى‏توان درباره فزون تعداد مسیحیان مطرح ساخت. به تعبیر حضرت على(ع) باید حقیقت را معیار […]