صفحه آرشیو

بیعت

بیعت

بیعت صوفی، بیعت مسلمان

بیعت در سیره ی رسول خداآشنائی با زندگی ختمی مرتبت صلوات الله علیه گمشده های محقق را به او می نمایاند و به صراط مستقیم هدایتش نموده از کج فهمی و نادرست گویی و نویسی بازش می دارد.در سیره ی پیامبر اکرم بایک سلسله بیعتهائی آشنا می شویم که از…