صفحه آرشیو

بیمارى

بیمارى

اجر و ثواب بیمار و بیماری

اجر و ثواب بیمار و بیماری بیماری و پیامدهای شایسته آنبرخی گمان می کنند که بیماری یکی از پدیده های نکبت بار هستی است که پیامدی جز سختی و بیچارگی به دنبال نخواهد داشت. اما پیشوایان ما به ما آموخته اند که بیماری برای مومنان نه تنها عذاب الهی…