صفحه آرشیو

تأثير مباني كلامي اماميه

تأثير مباني كلامي اماميه

اخلاق در ادیان شرقی

اخلاق رایج در چیننظام تفکر سنتی چین متنوع و در عین حال پیچیده است ، بنابراین اشاره به یک نکته مجزا یا ساختار مرکزی اخلاق چینی دشوار به نظر می رسد؛ علاوه بر آن ، همواره این پرسش که آیا اعتقادات رفتار را شکل می دهند یا رفتار اعتقادات را شکل…