صفحه آرشیو

تأثير مباني كلامي

تأثير مباني كلامي

تاریخ تفسیر کتاب مقدس (۱)

۱٫ تفسیر یهودى ۱٫۱٫ تفاسیر اولیه روند تفسیر را مى توان در خودِ کتاب مقدس (در تفسیرِ مجدّدِ قانون ها و وحى ها و به کارگیرىِ دوباره داستان ها) جستوجو کرد، اما عملا اولین مرحله تفسیر کتاب مقدسِ عبرى از حدود ۲۵۰ق.م تا ۵۰۰ م پدیدار شد. در این…

تاریخ تفسیر کتاب مقدس (۲)

تاریخ این فهرست ها بسیار مبهم است، زیرا انتساب آنها را نمى توان به راحتى پذیرفت. هفت میداى هیلل که تقریباً بدون تردید متقدم ترین آنها است، ماهیت قواعد تفسیرى حاخامى را به تصویر مى کشد:۱٫ قَل واحومر، استنباط یک مورد مهم (حومر) از یک مورد کم…

تاریخ تفسیر کتاب مقدس (۳)

پولس، همچنین واژه «تمثیل» را به واژگان تفسیرى مسیحیت وارد کرد. رساله غلاطیان ۴:۲۱ـ۲۶ به داستان سارا و هاجر (پیدایش ۱۶) اشاره مى کند، با این ادعا که این داستان را باید تمثیلوار و بیانگرِ عهد جدید و قدیم فهمید. تفسیر متون معتبر به…

تاریخ تفسیر کتاب مقدس (۴)

۳٫ تفسیر مسیحى از قرون وسطا تا عصر اصلاحات تفسیر کتاب مقدس در طى سال هاى ۶۰۰ تا ۱۶۰۰م، بازتابِ تحولاتِ گسترده بنیادین و نمایانگر دغدغه هاى عقلىِ مسیحیتِ غربى بود. دانش پژوهان کتاب مقدس در بخش اول این دوره تقریباً فقط بر راهنمایى مراجع آبائى…

تاریخ تفسیر کتاب مقدس (۵)

موانع نقادى اصلى ترین عواملى که نقادى باید با آنها مبارزه مى کرد، عبارت بود از:ـ نظریه هاى عام یا اصولى درباره کتاب مقدس، مانند این باور که چون کتاب مقدس کلام خدا است، لزوماً باید کامل و در تمام بخش ها بى نقص باشد. نقادى با مخالفت با این…