صفحه آرشیو

تاریخ تشع

مبدأ پیدایش شیعه

مبدأ پیدایش شیعه یکی از مباحث مهم و اساسی در مطالعه تاریخ افغانستان، فرایند و چگونگی حضور تشیع در افغانستان است. با توجه به فتوحاتی که در دوره اسلامی صورت گرفت و مذهب پیروان خلفاء به عنوان کیش رسمی آن سرزمین بوده چه عاملی باعث شد که…

تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی چکیده مؤلفه‌های گوناگونی در شکل‌گیری تاریخ اجتماعی هر ملت یا پیروان هر مذهبی مؤثر است. بررسی همه‌جانبه تاریخ اجتماعی هر ملتی، نیازمند توجه به تمامی علل و عواملی است که در فرآیند شکل‌گیری تاریخ…