صفحه آرشیو

تجربه ديني از ديدگاه ويليام جيمز

تجربه ديني از ديدگاه ويليام جيمز

تجربه دینی از دیدگاه ویلیام جیمز

سخنران: غلامرضا اعوانیوقت آن رسیده است که درباره مفاهیم و معانی‌ای که به کار می‌بریم، به‌ویژه مفاهیمی که بعضی از آنها را از غرب گرفته‌ایم، تأملی کرده و ببینیم همان مفهوم در فرهنگ ما چگونه بوده است. یکی از آن مفاهیم،…