صفحه آرشیو

تحریم تنباکو

تحریم تنباکو

شکست انگلیس در امتیازنامه رژی

استعمار و سلطه‌گری، هزاران چهره آشكار و پنهان دارد كه همچون تارهای عنكبوت بر تمام جوانب زندگی جوامع زیر سلطه تنیده می‌شود. این چهره‌ها، اغلب با نقاب بشردوستی، كمك‌های اقتصادی و نظامی، همكاری، صلح‌جویی یا…