صفحه آرشیو

« تحف العقول/ص 296»

امام باقر علیه السلام:

خداوند برای دلها و بدنها کیفرهایی دارد:تنگی در معیشت، سستی در عبادت و به هیچ وجه بنده ای کیفری بزرگتر از ... « تحف العقول/ص ۲۹۶»