بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است. «تحف العقول ص۴۰۳»