صفحه آرشیو

تدبّر در قرآن

تدبّر در قرآن

لزوم دقت و تدبّر در معانی قرآن

لزوم دقت و تدبّر در معانی قرآن از جمله آداب قرائت قرآن، قرائت با تدبیر است که آیات قرآن مجید و احادیث صحیح به دقت و تدبر نمودن در معانی قرآن تشویق فراوان کرده، به تفکر و تعمّق آمده در مقاصد و اهداف قرآن تأکید و ترغیب نموده است.خداوند می…