صفحه آرشیو

تسبیح موجودات

چگونه جمادات و نباتات حضرت حق را تسبیح می کنند؟

چگونه جمادات و نباتات حضرت حق را تسبیح می کنند؟ پاسخ اجمالی علم انسان نسبت به موجودات عالم بسیار محدود و ناچیز است. اینکه چگونه موجودات خداوند متعال خدا را تسبیح می گویند از مواردی است که هنوز بشر به چگونگی آن علم پیدا نکرده است. در…