مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تشیع در عصر سلجوقیان

سلجوقیان و تشیع

سلجوق نام جد طغرل بیک، نخستین سلطان سلجوقی است.طغرل فرزند میکائیل نامی است که در دوران حاکمیت غزنوی به سال ۳۷۵همراه با برادرانش به ماوراءالنهر

ادامه مطلب »