صفحه آرشیو

تشیع در عصر سلجوقیان

تشیع در عصر سلجوقیان

سلجوقیان و تشیع

سلجوق نام جد طغرل بيک، نخستين سلطان سلجوقي است.طغرل فرزند ميکائيل نامي است که در دوران حاکميت غزنوي به سال 375همراه با برادرانش به ماوراءالنهر و بخارا آمدند. موقعيت برجسته ي آنها در ترکستان سبب شد تا سلطان غزنوي به آنها احترام…