هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد. «تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۹۷ ، ح ۳۸۸۸»