دورى از تجمّلات دنیا میوه عقل است. « تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص۲۴۱»