هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد. 📚تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۹۷ ، ح ۳۸۸۸

بدهى بسیار، راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول مى گرداند. 📚 تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص۳۶۲ ، ح۸۲۱۴

ارزش انسان به همت اوست، نه به ثروت او 📚 تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۴۴۷ ، ح ۱۰۲۶۴