صفحه آرشیو

تعدد زوجات

ورود به مسأله تعدد زوجات از منظر فقه حکومتی باشد

هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس: ورود به مسأله تعدد زوجات از منظر فقه حکومتی باشد/ وجود ۷۰ شرط برای ازدواج موقت مسأله تعدد زوجات هم از احکامی است که به بدنه جامعه اسلامی مربوط است و بسیار خوب است که مسأله به فقه حکومتی و…